Publica la teva recerca

Consulteu les recomanacions per publicar en revistes científiques i en accés obert i com publicar al repositori. Informeu-vos de les polítiques dels organismes finançadors.

Publicar en revistes científiques i en accés obert

Per publicar a una revista científica cal tenir present diferents factors i triar bé a quina revista es vol publicar i amb quin objectiu.

Publicar al Repositori

El Repositori Obert de la UdL recull, organitza i difon les publicacions en accés obert i en format digital derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Organismes finançadors i projectes de recerca

Els organismes finançadors de la investigació demanen fer públics els resultats de la producció científica.