Compra i subscripcions bibliogràfiques

Les monografies i les publicacions periòdiques s'adquireixen per cobrir tant la bibliografia recomanada per a la docència com per la recerca.

Què podeu sol·licitar?

Podeu sol·licitar monografies, números retrospectius de revistes i subscripcions a revistes. La Biblioteca té com a criteri general no duplicar exemplars ni col·leccions. Per això és convenient consultar el CercaTot per confirmar que no el tinguem. 

Qui pot sol·licitar la compra d'un document?

Tots els membres de la comunitat universitària de la UdL, a través del formulari corresponent a la teva tipologia d'usuari que trobaràs en aquesta pàgina.