Propietat intel·lectual, drets d'autor i llicències Creative Commons

  La propietat intel·lectual i els drets d'autor

Els drets d'autor són un conjunt de drets que s'assignen a l'autor pel fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets poden ser morals o patrimonials:

  • Drets morals (atribució), que inclouen el reconeixement de l'autoria i el dret a la integritat de l'obra. Són irrenunciables i intransferibles. La forma més habitual de violació d'aquest dret és el plagi.
  • Drets patrimonials (o d'explotació), que poden ser cedits a tercers i tenen una vigència temporal. Inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació.

La norma principal que regula la propietat intel·lectual és el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i les modificacions posteriors.

  Les llicències Creative Commons

Les llicències Creative Commons són textos legals per a la protecció i el reconeixement de drets, on l'autor determina les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seua creació -reproducció, distribució i transformació- a tercers. S'inclouen al moviment copyleft "alguns drets reservats".

  Guia