Publicar al Repositori

El servei de Biblioteca i Documentació ofereix suport i assessorament per publicar i difondre la producció científica i acadèmica de la Universitat en diferents repositoris.

A la UdL, els documents es publiquen al Repositori Obert de la UdLque és el repositori institucional que recull, organitza i difon les publicacions en accés obert i en format digital derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Per dipositar al repositori cal ser membre de la comunitat universitària.  Prèviament a la difusió de la vostra producció científica i acadèmica, és important informar-vos sobre la gestió de drets d'autor, propietat intel·lectual i l'accés obert.

Tots aquests documents es recullen en diferents repositoris i en els principals cercadors (Google, Google Scholar, etc.)

  • Portal de la Recerca de Catalunya: portal que té com objectiu visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya
  • Tesis Doctorals en Xarxa (TDX): repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
  • Recolecta: recol·lector creat per la FECYT que agrupa tots els repositoris d'àmbit estatal.
  • OpenAIRE: infraestructura europea, inicialment creada per recollir la producció científica dels projectes afectats pel pilot d'accés obert del 7è Programa marc. Actualment recull els documents de recerca dels principals repositoris europeus

  Guia