Mesures per promoure la conciliació de la vida familiar i la vida professional a la UE

Descarregar Pdf

Per tal de salvaguardar el dret a la conciliació de la vida familiar i la vida professional a tots els Estats membres, la Comissió Europea ha acordat la continuació dels procediments d'infracció contra Bèlgica, Txèquia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Àustria i Eslovènia mitjançant l'emissió d'un dictamen motivat perquè no han comunicat les disposicions per les quals s'incorporen a les seves normatives nacionals tots els drets de la UE en matèria de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Nous drets per als progenitors i els cuidadors a la UE 

La Directiva relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional representa un punt d’inflexió per als progenitors i els cuidadors que treballen. Permet compaginar més fàcilment la vida familiar amb la carrera professional en establir uns nivells mínims dels permisos a què tenen dret els treballadors, com ara el permís de paternitat, el permís parental i el permís per a cuidadors. A més, reconeix el dret dels progenitors i cuidadors a sol·licitar fórmules de treball flexible. Aquestes noves normes faciliten el desenvolupament de la carrera professional i de la vida familiar de la gent, millorant alhora el seu benestar general. El seu objectiu és millorar la conciliació de la vida familiar i la vida professional per a tothom i ajudar els progenitors i cuidadors a fer front a les seves responsabilitats.

La Directiva estableix els drets següents:

  • Permís de paternitat: El pare té dret a un permís de paternitat d'almenys deu dies feiners al voltant del moment del naixement del fill. La indemnització rebuda durant el permís de paternitat ha dassolir, com a mínim, el nivell de la prestació per malaltia.
  • Permís parental: Cadascun dels progenitors té dret a un permís parental d'un mínim de quatre mesos, dels quals dos mesos són retribuïts i intransferibles. Els progenitors poden sol·licitar el gaudir del seu permís de manera flexible, ja sigui a temps complet, a temps parcial o en múltiples períodes.
  • Permís per a cuidadors: Tot treballador que presti cures o ajuda personals a un familiar o a una persona que visqui a la mateixa llar té dret a un permís per a cuidadors de cinc dies laborables a l'any com a mínim.
  • Fórmules de treball flexible: Tot treballador progenitor d'un fill de fins a vuit anys, així com qualsevol cuidador, té dret a sol·licitar la reducció de l'horari laboral, un horari de treball flexible i condicions de flexibilitat al lloc de treball.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí