Noves accions per millorar l’accés a la prevenció, la detecció precoç, el tractament i l’atenció del càncer

Descarregar Pdf

Pla Europeu de Lluita contra el Càncer

S'ha fet un pas més per millorar l’accés a la prevenció, la detecció precoç, el tractament i l’atenció del càncer. Un any després de la publicació del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, la Comissió posa en marxa un conjunt d’iniciatives que s’han anunciat a l’acte Garantir la igualtat d’accés per a tothom. El càncer en les dones: el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. Aquest acte s’ha centrat en les desigualtats de gènere i en mesures específiques per lluitar contra el càncer en les dones. Ha estat el primer d’una sèrie d’actes anuals sobre la manera de millorar la igualtat d’accés per a tothom a la prevenció i atenció del càncer.

A Europa el càncer afecta de mitjana una mica més els homes que les dones (el 54 % dels casos nous i el 56 % de les morts). No obstant, el càncer de mama femení és el càncer més diagnosticat (més de 355 000 dones a la UE el 2020). També es donen desigualtats considerables tant dins dels estats membres de la UE com entre estats i entre grups de població en els àmbits de la detecció precoç, el diagnòstic i el tractament i de la qualitat de l’atenció sanitària. Les diferències són especialment acusades en el cas del càncer de cèrvix: el 2020 a la UE la taxa estimada d’incidència podia ser cinc vegades més gran a causa de les desigualtats i la de mortalitat, vuit vegades. Aquestes variacions tan grans es poden explicar per diferències en la incidència del virus del papil·loma humà (VPH) i en les polítiques de vacunació i cribratge de càncer de cèrvix en els diversos països de la UE. L’objectiu genèric del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer és reduir les desigualtats al llarg de tota la trajectòria de la malaltia.

La Comissió Europea posa en marxa quatre noves mesures del Pla contra el Càncer de la UE per ajudar els estats membres a reduir les desigualtats, millorar el cribratge i la vacunació contra el VPH i ajudar les persones que han patit càncer:

  • El Registre de desigualtats davant del càncer detectarà tendències i disparitats entre estats membres i regions. També donarà informació sobre les desigualtats en la prevenció del càncer i l’atenció sanitària en funció del gènere, el nivell educatiu i el nivell d’ingressos, així com disparitats entre les zones urbanes i les rurals. El Registre guiarà la inversió i les intervencions a nivell regional, nacional i de la UE.
  • Es durà a terme una convocatòria de dades sobre el cribratge del càncer per actualitzar la Recomanació del Consell de 2003 en matèria de cribratge. Aquesta mesura s’inscriu en l’objectiu del Pla contra el Càncer de vetllar perquè com a tard el 2025 s’ofereixi un cribratge de càncer de mama, de cèrvix o colorectal al 90 % de la població de la UE que compleixi els requisits per sotmetre-s’hi.
  • Una acció conjunta en matèria de vacunació VPH donarà suport als estats membres per informar i conscienciar la població sobre el VPH i promoure la vacunació. Aquesta acció contribuirà a un objectiu clau del Pla contra el Càncer: erradicar el càncer de cèrvix mitjançant la vacunació anti VPH d’almenys el 90 % de la població diana de nenes de la UE i un increment notable de la vacunació dels nens d’ara al 2030.
  • La Xarxa de la UE de jovessupervivents de càncer reforçarà els plans de seguiment de l’atenció del càncer a llarg termini a nivell regional i nacional. També serà un punt de trobada per a persones joves amb antecedents de càncer i les seves famílies, així com cuidadors formals i informals.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí