Límits més estrictes per aconseguir contaminació zero el 2050

Descarregar Pdf

El Parlament ha adoptat la seva posició sobre la proposta de llei per millorar la qualitat de l'aire a la Unió Europea i garantir als ciutadans un entorn net i saludable.

  • Els eurodiputats volen límits més estrictes per al 2035 per a diversos contaminants
  • Harmonització dels indicadors de qualitat de l'aire a tot Europa
  • Els estats membres han de preparar estratègies per avançar en qualitat de l'aire

El text, aprovat amb 363 vots a favor, 226 en contra i 46 abstencions, estableix valors límit i objectius més estrictes per al 2035 per a diversos contaminants, incloses les partícules (PM2.5, PM10), el NO2 (diòxid de nitrogen), el SO2 (diòxid de sofre) i l'O3 (ozó). L'objectiu és garantir que la qualitat de l'aire a la UE no sigui perjudicial per a la salut humana, els ecosistemes naturals i la biodiversitat i alinear la normativa de la UE amb les més recents directrius de qualitat de l'aire més recents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els eurodiputats també diuen que els estàndards de qualitat proposats per la Comissió hauran de ser un objectiu intermedi a assolir tan aviat com sigui possible i com a molt tard el 2030.

Més punts de recollida de dades sobre qualitat de l'aire

El Parlament vol augmentar el nombre de punts de mostreig de qualitat de l’aire. A les zones urbanes, hi ha d'haver almenys un «superemplaçament» de control per cada dos milions d'habitants (la Comissió en proposava un per cada deu milions). En llocs on és probable que es produeixin altes concentracions de partícules ultrafines (UFP), carboni negre, mercuri i amoníac (NH3), hi haurà un punt de recollida de dades per milió d'habitants (davant un per cinc milions proposat per la Comissió i després només per a UFP).

Major protecció per als ciutadans

Els eurodiputats volen harmonitzar els índexs de qualitat de l'aire actualment fragmentats i poc intuïtius a tota la UE. Els índexs han de ser comparables, clars i disponibles públicament, amb actualitzacions horàries perquè els ciutadans puguin protegir-se en moments de contaminació atmosfèrica elevada (i abans que s'assoleixin els llindars d'alerta obligatoris). També cal facilitar informació sobre els símptomes associats als pics de contaminació i els riscos per a la salut associats a cada contaminant, inclosa informació adaptada als grups vulnerables.

El Parlament també vol reforçar el dret a la compensació dels ciutadans amb una precària salut en cas d'infracció de la normativa.

Plans i fulls de ruta de la qualitat de l'aire

Els eurodiputats proposen que, a més dels plans de qualitat de l'aire, que són necessaris quan els països de la UE superin els límits, tots els Estats membres hagin de preparar fulls de ruta de qualitat de l'aire que incloguin mesures per a curt i llarg termini.

Nota de premsa. Parlament Europeu