La Comissió proposa una vigilància integral per millorar la resiliència dels boscos europeus

Descarregar Pdf
 

La Comissió proposa una Llei de vigilància forestal que omplirà els buits d’informació existents sobre els boscos europeus i crearà una base de coneixements forestal integral per tal que els estats membres, els propietaris forestals i els gestors forestals puguin respondre més bé a les pressions creixents a què estan sotmesos els boscos i augmentar-ne la resiliència.

Els boscos són un aliat indispensable en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, a més de ser fonamentals per a la prosperitat de les zones rurals i la bioeconomia. Malauradament, els boscos europeus estan sotmesos a moltes pressions diferents, com ara el canvi climàtic i l’activitat humana insostenible. 

Una vigilància més àmplia permetrà actuar per fer-los més resistents davant d’amenaces transfrontereres com són les plagues, les sequeres i els incendis forestals, que s’han vist agreujades pel canvi climàtic, farà possibles nous models de negoci com ara l’agricultura del carboni i contribuirà al compliment de la legislació europea acordada. En última instància, ajudarà a augmentar la capacitat dels boscos per dur a terme les seves diverses funcions mediambientals i socioeconòmiques, entre d’altres el seu paper d’embornals de carboni naturals.

Millors dades, més resiliència i noves oportunitats econòmiques

El marc de vigilància permetrà recollir i compartir dades forestals actualitzades i comparables que s’hauran obtingut a través d’una combinació de tecnologia d’observació de la Terra i mesuraments dels sòls. El marc aprofitarà la feina que ja s’ha fet a nivell nacional per oferir millors dades i coneixement per a la presa de decisions i l’aplicació de polítiques, per exemple amb informació més actualitzada sobre pertorbacions naturals i desastres forestals arreu del territori de la Unió.

Actualment, la informació disponible sobre l’estat dels boscos i l’ús dels recursos i serveis forestals està dispersa i incompleta, les dades sobre els boscos de la UE sovint són obsoletes i s’obtenen fent servir definicions divergents, cosa que genera llacunes de coneixement considerables. Un sistema de vigilància integral resoldrà aquestes incoherències.

El marc contribuirà a crear una governança forestal integrada ja que garantirà la cooperació entre els estats membres i els esperonarà a adoptar plans forestals a llarg termini, tenint en compte tots els àmbits de polítiques públiques pertinents i la multifuncionalitat dels boscos. La proposta no afegeix nous requisits administratius directes per a les empreses, els propietaris forestals ni els silvicultors.

El marc reportarà beneficis econòmics, ja que ajudarà els gestors forestals a comercialitzar els seus serveis ecosistèmics, com ara l’absorció de carboni, en virtut del marc de certificació d’absorció de carboni de la UE. Com que comptaran amb dades més fiables i accessibles, els gestors i els propietaris forestals podran desenvolupar noves oportunitats de negoci que proporcionin ingressos suplementaris, a més d’expandir l’agricultura del carboni i contribuir a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. La nova llei també coadjuvarà a crear un nou mercat per als proveïdors de serveis de vigilància digital, entre els quals hi ha un gran nombre de pimes i empreses emergents innovadores.

Finalment, la proposta facilitarà l’aplicació d’altres actes jurídics clau, com ara el Reglament UTCUTS , les directives sobre hàbitats i aus, el Reglament sobre desforestació, així com la certificació d’absorció de carboni o la Llei de restauració de la natura quan les hagin adoptades els col·legisladors. 

Dins de la seva tasca més genèrica en relació amb l’Estratègia Forestal de la UE, avui la Comissió també ha adoptat una proposta d’actualització de la governança forestal de la UE que té com a objectiu crear un grup d’experts dels estats membres renovat, inclusiu i interdisciplinari que sigui competent en tots els assumptes forestals i de silvicultura i reflecteixi tots els objectius mediambientals, socials i econòmics de l’Estratègia Forestal de la UE.

Consulteu el comuncat de premsa complet aquí.