La Comissió proposa noves normes per protegir els inversors minoristes a la UE

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha adoptat un paquet de mesures sobre inversions minoristes que situa els interessos dels consumidors al centre. L’objectiu és empoderar els inversors particulars (és a dir, els consumidors inversors) perquè prenguin decisions d’inversió que s’ajustin a les seves necessitats i preferències i vetllar perquè rebin un tracte just i la protecció adequada. Això reforçarà la confiança dels inversors particulars per invertir de manera segura en el seu futur i treure el màxim profit de la unió dels mercats de capitals de la UE.

Un dels tres objectius clau de la Comissió en el seu Pla d’acció per a una unió dels mercats de capitals de 2020 era fer que la UE fos un lloc encara més segur per a les inversions a llarg termini dels ciutadans. El paquet que es presenta avui pretén atènyer aquest objectiu i fomentar la participació en els mercats de capitals de la UE, que tradicionalment ha estat inferior a la d’altres indrets, com ara els Estats Units, per bé que els europeus tenen taxes d’estalvi prou altes. Potenciar la unió dels mercats de capitals també és un mitjà fonamental per canalitzar el finançament privat cap a la nostra economia i per finançar les transicions verda i digital.

Detall de les mesures

El paquet conté mesures ambicioses i d’ampli abast per tal de:  

  • Millorar la manera en què es proporciona informació als inversors particulars sobre els productes i serveis d’inversió, fent que sigui més pertinent i estandarditzada, mitjançant l’adaptació de les normes de divulgació d’informació a l’era digital i a l’interès creixent dels inversors per la sostenibilitat.
  • Augmentar la transparència i la comparabilitat dels costos exigint que s’emprin una presentació i una terminologia estàndards en matèria de costos. Això garantirà que els productes d’inversió reportin una rendibilitat real als inversors particulars
  • Assegurar-se que tots els clients particulars rebin com a mínim un cop l’any informació clara sobre la rendibilitat de la seva cartera d’inversió.
  • Resoldre els potencials conflictes d’interès en la distribució de productes d’inversió mitjançant la prohibició dels incentius per a les vendes de «només execució» (aquelles en què no es presta assessorament) i garantint que l’assessorament financer vetlli pels interessos dels inversors particulars. També s’introduiran salvaguardes més estrictes i més transparència en els casos en què es permetin els incentius.
  • Protegir els inversors particulars de la publicitat enganyosa garantint que els intermediaris financers (és a dir, els assessors) siguin plenament responsables de l’ús (i de l’ús indegut) de la seva publicitat, també quan es difon per les xarxes socials, o mitjançant persones famoses o altres terceres persones a les quals retribueixin o incentivin.
  • Mantenir un nivell de qualificacions professionals elevat per als assessors financers.
  • Empoderar els consumidors perquè prenguin decisions financeres més encertades animant els estats membres a aplicar mesures nacionals que contribueixin a l’alfabetització financera dels ciutadans, independentment de la seva edat o del seu perfil social o educatiu.
  • Reduir les càrregues administratives i millorar l’accessibilitat dels productes i els serveis per als inversors particulars experimentats amb uns criteris per esdevenir inversor professional més proporcionats.
  • Augmentar la cooperació entre supervisors per facilitar que les autoritats nacionals competents i l’Autoritat Europea de Supervisió garanteixin l’aplicació adequada i efectiva de les normes arreu de la UE de manera coherent i lluitin conjuntament contra el frau i les pràctiques abusives. 

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí