Equipament i infraestrutures de les xarxes mòbils 5G en zones rurals

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha aprovat, en el marc dels ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 680 milions d’euros articulat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per desplegar equipament i infraestructura per a xarxes 5G independents d’alt rendiment en zones rurals amb poca cobertura. Aquesta mesura s’inscriu en l’estratègia d’Espanya per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les empreses en el context de la digitalització del país. El règim també contribueix als objectius estratègics de la UE en relació amb la transició digital.

La mesura espanyola

El règim d’ajuts es finançarà íntegrament a través de l’MRR després que la Comissió fes una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanyai que el Consell l’adoptés. El pla de recuperació i resiliència espanyol conté projectes d’inversió importants en el sector de les comunicacions electròniques, com ara el desenvolupament de xarxes mòbils d’alt rendiment.

El règim pretén garantir l’àmplia disponibilitat de xarxes mòbils d’alt rendiment que prestin serveis fiables i de qualitat perquè els usuaris finals ubicats en zones amb poca cobertura accedeixin a les comunicacions electròniques, de manera que se satisfacin les necessitats actuals i futures. Les noves xarxes 5G independents permetran disposar de serveis 5G innovadors en zones rurals, com ara la salut digital, l’agricultura intel·ligent, la indústria digitalitzada, la conducció autònoma o els serveis al núvol.

El règim finançarà la provisió d’equipament i infraestructura per al desplegament de xarxes 5G independents i la prestació de serveis de banda ampla mòbil 5G, amb velocitats de càrrega i descàrrega de com a mínim 5 Mbps i 100 Mbps, respectivament. Les zones d’Espanya afectades tenen menys de 10 000 habitants i no s’hi desenvolupa cap inversió en xarxes 4G que proporcioni velocitats de descàrrega de com a mínim 50 Mbps ni en consta cap de planificada.

Segons aquest règim, es podran concedir ajuts fins al 31 de desembre de 2025 i les xarxes mòbils 5G hauran d’entrar en funcionament com a molt tard el febrer del 2026. Els ajuts seran en forma de subvencions directes a operadors de comunicacions electròniques. Els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. L’import màxim de l’ajut per beneficiari serà del 90 % dels costos subvencionables.

Avaluació per la Comissió

La Comissió ha avaluat el règim conformement a les normes sobre ajuts estatals de la UE, en particular l’article 107.3.c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que permet la concessió d’ajuts estatals destinats a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o regions econòmiques.

La Comissió ha constatat el següent:

  • La mesura és necessària i proporcionada per corregir una deficiència del mercat, en particular l’absència de serveis de xarxes de comunicació mòbil d’alt rendiment —en funcionament o planificades— en parts remotes i poc poblades d’Espanya. El govern espanyol ha verificat l’existència d’una deficiència de mercat mitjançant l’elaboració de mapes de cobertura i consultes públiques.
  • La mesura té un efecte incentivador, atès que facilita el desplegament d’equipament i infraestructura que els operadors privats no han desplegat ni desplegaran, principalment a causa de l’elevat cost que suposa, que no es compensa amb els ingressos previstos. El règim millorarà la disponibilitat de serveis 5G independents eficaços i innovadors en les zones d’actuació en benefici dels consumidors, les empreses i el sector públic, i d’aquesta manera contribuirà a reduir les desigualtats socials o regionals.
  • El règim compta amb prou salvaguardes per garantir que es limiten les distorsions indegudes de la competència i que l’ajut no altera les condicions dels intercanvis de manera contrària a l’interès comú. En particular, els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció per concurrència obert, transparent i no discriminatori. A més, Espanya fomentarà la reutilització de la infraestructura existent. Finalment, la mesura promou la competència en tant que garanteix l’accés majorista equitatiu, obert i no discriminatori a les xarxes objecte dels ajuts.

Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim espanyol en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí