El Parlament aprova normes noves sobre salaris mínims adequats a la UE

Descarregar Pdf
  • El salari mínim ha de garantir un nivell de vida digne
  • La Directiva europea respecta les pràctiques nacionals de fixació de salaris
  • Reforç de la negociació col·lectiva en aquells països amb una cobertura inferior al 80% dels treballadors
  • Els treballadors, els seus representants i els afiliats als sindicats tindran dret a compensació en cas d’incompliment de la normativa

Els salaris mínims de tots els països de la UE han de garantir unes condicions de vida i de feina dignes, i els estats membres han de promoure la negociació col·lectiva salarial.

Amb 505 vots a favor, 92 en contra i 44 abstencions, el Parlament va aprovar dimecres una nova llei sobre salaris mínims adequats a la UE.

La Directiva, acordada amb el Consell al juny, té per objecte millorar les condicions de feina i de vida del conjunt de treballadors de la UE, així com promoure avenços econòmics i socials. Per assolir-ho, estableix requisits mínims que garanteixin uns salaris mínims adequats ja sigui a través de la legislació nacional o de convenis col·lectius. A més, millora l’accés efectiu de tots els treballadors a la protecció del salari mínim.

La nova normativa s’aplicarà als treballadors de la UE que tinguin un contracte de treball o una relació laboral. Els països de la UE en els quals el salari mínim ja està protegit exclusivament a través de convenis col·lectius no estaran obligats a introduir aquestes normes ni a aplicar aquests convenis de manera universal.

Avaluació de l’adequació dels salaris mínims

La fixació del salari mínim continuarà essent una competència dels estats membres, que s’hauran d’assegurar que permeti als treballadors portar una vida digna, tenint en compte el cost de la vida i el nivell salarial general. A l’hora d’avaluar si els salaris mínims legals vigents són adequats, els estats membres podran prendre com a referència una cistella de béns i serveis a preus reals, o bé el 60% de la mitjana salarial bruta i el 50% del salari mitjà brut.

Promoure la negociació col·lectiva

La negociació col·lectiva sectorial i intersectorial és un factor essencial per a aconseguir uns salaris mínims adequats. Per tant, s’ha de promoure i reforçar, tal com contemplen les normes aprovades avui pel Parlament. Els estats membres amb una taxa de cobertura de la negociació col·lectiva inferior al 80% hauran d’establir, amb la participació dels interlocutors socials, un pla d’acció per a promoure-la.

Supervisió i dret a la reparació

Els països de la UE estaran obligats a establir un sistema per assegurar el compliment de la directiva i abordar fenòmens com la subcontractació abusiva, els falsos autònoms, les hores extra no declarades o l’augment de la intensitat de la feina. Aquest sistema haurà d’incloure mesures de supervisió fiables, controls i inspeccions sobre el terreny.

Propers passos

Ara el text s’ha d’aprovar formalment al Consell de la UE i publicar-se al Diari Oficial de la UE. A partir de llavors, els estats membres disposaran de dos anys per a donar compliment a la directiva.

Nota de premsa. Parlement Europeu