El Consell de la UE adopta una Directiva sobre uns salaris mínims adequats

Descarregar Pdf

El Consell de la UE ha donat avui la seva aprovació a una Directiva sobre l'adequació dels salaris mínims legals, fet que contribueix a aconseguir unes condicions de vida i de treball dignes per als treballadors d’Europa.

La Directiva estableix procediments per a l'adequació dels salaris mínims legals, promou la negociació col·lectiva sobre la fixació dels salaris i millora l'accés efectiu a la protecció del salari mínim per als treballadors que hi tinguin dret en virtut de la legislació nacional.

  • Adequació dels salaris mínims legals Es demana als estats membres amb salaris mínims legals que estableixin un marc de procediment per fixar-los i actualitzar-los d'acord amb un conjunt de criteris clars. Les actualitzacions del salari mínim legal s'han de fer almenys cada dos anys (o, com a màxim, cada quatre anys en el cas dels països que utilitzen un mecanisme d'indexació automàtica). Tot i això, la Directiva no prescriu un nivell específic per al salari mínim que hagin d'assolir els Estats membres.
  • Promoció de la negociació col·lectiva sobre la fixació de salaris Un dels objectius de la Directiva és augmentar el nombre de treballadors coberts per la negociació col·lectiva sobre la fixació de salaris. Per aconseguir-ho, els països han de promoure la capacitat dels interlocutors socials per participar en negociacions col·lectives. Quan la taxa de cobertura de la negociació col·lectiva sigui, per exemple, inferior a un llindar del 80%, els estats membres han d'establir un pla d'acció per promoure la negociació col·lectiva. El pla dacció ha de fixar un calendari clar i mesures específiques per anar augmentant progressivament la taxa de cobertura de la negociació col·lectiva.
  • Accés efectiu a la protecció del salari mínim El text estableix que els Estats membres adoptaran mesures per millorar l'accés efectiu dels treballadors a la protecció del salari mínim legal. Entre elles s'inclouen controls per part de les inspeccions de treball, informació fàcilment accessible sobre la protecció del salari mínim, i el desenvolupament de la capacitat de les autoritats encarregades de vetllar pel compliment de la legislació per prendre mesures contra els ocupadors que incompleixin la normativa.

Context i següents etapes

La Comissió Europea va presentar la seva proposta a ambdós col·legisladors (el Consell de la UE i el Parlament Europeu) el 28 d'octubre del 2020. El Consell va acordar la seva posició el 6 de desembre del 2021, i el Parlament va adoptar el seu mandat de negociació el 25 de novembre del 2021. El 7 de juny, després de vuit rondes de negociació, els negociadors del Consell i el Parlament Europeu van arribar a un acord sobre una posició comuna.

La Directiva entrarà en vigor el vint-i-unè dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial. Els Estats membres disposen de dos anys per incorporar les disposicions de la Directiva al seu ordenament jurídic intern.

(Font: Consell de la Unió Europea, Premsa)