La Comissió proposa noves mesures en matèria de capacitats i talent

Descarregar Pdf

La Comissió presenta avui un conjunt de noves iniciatives, en un paquet de mobilitat en matèria de capacitats i talent, per fer que la UE sigui més atractiva pel talent extern i facilitar la mobilitat dins la Unió. Entre les mesures que es presenten avui, s’inclou un viver de talent per connectar els ocupadors de la UE amb els sol·licitants de feina de països tercers, així com mesures per promoure el reconeixement de titulacions i la mobilitat dels estudiants. Són mesures clau resultants de l’Any Europeu de les Competències.

L’escassetat de capacitats és persistent arreu de la UE i afecta diversos sectors i a persones amb diferents nivells de capacitats. L’esforç la UE per pal·liar la manca de mà d’obra comença a casa: treballa contínuament per millorar i reciclar les capacitats dels treballadors de la UE i aprofitar-ne el potencial en benefici del mercat únic. No obstant això, per trobar una solució a les mancances a què han de fer front els estats membres, la UE també haurà d’atreure capacitats i talent d'arreu del món. A fi que aquest plantejament sigui efectiu, la UE ha de poder atreure talent nou i mantenir el talent necessari. Desenvolupar la cooperació en matèria de migració laboral amb socis de països tercers pot ser beneficiós per totes les parts involucrades, i pot retornar coneixements especialitzats i suport financer a l'economia del país d’origen.

Les iniciatives següents ajudaran els estats membres en la cursa pel talent.

El viver de talent de la UE: fer que la contractació fora de la UE sigui més fàcil

La Comissió proposa crear un viver de talent de la UE per facilitar la contractació de persones de països de fora de la UE que busquen feina en els àmbits d’ocupació que pateixen d’una manca de mà d’obra arreu de la UE. Es tracta d’una mesura innovadora i de la primera plataforma de la UE d'aquest tipus, la qual facilita i agilitza la contractació internacional per ajudar els ocupadors a tenir accés a un ventall més ampli de capacitats i talent. La participació dels estats membres al viver de talent de la UE serà voluntària, i seran aquests els encarregats d’ajudar a gestionar la plataforma. El viver de talent també oferirà informació sobre contractació i procediments de migració als estats membres, i inclou salvaguardes fortes per garantir una contractació i unes condicions laborals justes.
 
El viver de talent de la UE també donarà suport al desenvolupament d’associacions en matèria de talents. .Es tracta d'associacions amb països de fora de la UE, fetes a mida, que possibiliten la mobilitat per treballar o formar-se. Les persones que busquen feina i que han desenvolupat les seves capacitats gràcies a una associació en matèria de talent rebran un carnet d’associació, que serà visible pels ocupadors participants i que certificarà les seves qualificacions. Cap esperar que les oportunitats de migració legal, que han de complementar-se amb una cooperació reforçada en matèria de readmissió, desincentivin la migració irregular.

Un reconeixement més fàcil i ràpid de les titulacions obtingudes a països tercers

Facilitar el reconeixement de les titulacions i la validació de les capacitats obtingudes a països de fora de la UE és un factor clau tant pels ocupadors que busquen treballadors capacitats com pels nacionals de tercers països que volen accedir al mercat laboral de la UE i la seva integració a les societats d'acollida.

La Comissió recomana un conjunt de mesures que simplifiquen i agilitzen el reconeixement de capacitats i titulacions dels nacionals de països tercers. Aquestes mesures modernitzarien l'actual sistema de reconeixement de la UE i faran que sigui més semblant al sistema establert per als nacionals de la UE que marxen a un altre estat membre. L’objectiu és desenvolupar la capacitat de les autoritats nacionals encarregades del reconeixement, a fi de simplificar i agilitzar els procediments millorant la comparabilitat de les titulacions de països tercers i l’avaluació de les capacitats dels sol·licitants de feina. Això farà que les decisions sobre reconeixements es prenguin ràpidament i amb seguretat per cobrir les places vacants en els àmbits d’ocupació que pateixen una manca de mà d’obra, especialment en professions regulades prioritàries.
 

Fer de la mobilitat educativa una oportunitat per a tothom
 

La proposta de Recomanació del Consell «Europa en moviment: oportunitats de mobilitat educativa per a tothom» té com a objectiu fomentar la mobilitat en tots els àmbits de l'educació i la formació. Convida els estats membres a fer que la mobilitat educativa dins de la UE formi part de totes les vies educatives i formatives, des de l’educació escolar i la formació professional —especialment els programes d’aprenentatge professional— fins a l’educació superior, la formació d’adults i els intercanvis per a joves. La Comissió proposa marcar nous objectius ambiciosos per a 2030: augmentar el percentatge d’experiències de mobilitat fins com a mínim el 25 % en el cas dels titulats d’educació superior, almenys el 20 % en el cas dels estudiants amb menys oportunitats i com a mínim el 15 % en el cas de l’alumnat de formació professional. La proposta també promou l’atractiu de la UE com a destinació d’aprenentatge pel talent de països tercers, d'acord amb la dimensió geopolítica de l’Espai europeu d’educació Parteix de les recomanacions concretes que es van formular al panel de ciutadans europeus dedicat. La proposta inclou el compromís de la Comissió de supervisar els estats membres i ajudar-los a desenvolupar plans d'acció nacionals de cara al compliment dels objectius.

Propers passos

Ara la proposta de la Comissió sobre el viver de talent de la UE es negociarà en el Parlament Europeu i el Consell. La Comissió donarà suport als estats membres a l’hora d’aplicar la Recomanació sobre el reconeixement de les titulacions dels nacionals de països tercers i els convidarà a notificar les iniciatives, reformes, bones pràctiques i estadístiques nacionals. La Recomanació «Europa en moviment» es presentarà al Consell perquè sigui debatuda i aprovada.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.