La Comissió Europea presenta eines per gestionar el canvi demogràfic a la UE

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha adoptat una Comunicació en què presenta un conjunt d’eines de polítiques públiques que els estats membres poden fer servir per gestionar el canvi demogràfic i les repercussions d’aquest en la societat i l’economia de la UE, en particular en la seva competitivitat a nivell mundial. La Comunicació explica el ventall ampli d’eines (entre les quals hi ha instruments normatius, marcs estratègics i finançament) que estan a disposició dels estats per a aquesta finalitat. Aquestes eines es poden combinar amb les polítiques nacionals i regionals a fi d’empoderar i ajudar tothom a gaudir dels beneficis del canvi demogràfic i alhora fer front als reptes que planteja sense dificultats.

Acció decidida i concertada de la UE per gestionar el canvi demogràfic

El catàleg de mesures demogràfiques parteix d’experiències d’arreu de la UE i estableix un plantejament integral del canvi demogràfic estructurat al voltant de quatre pilars:       

  1. ajudar les famílies amb criatures mitjançant la millora de la conciliació entre les aspiracions familiars i el treball remunerat, en particular garantint l’accés a escoles bressol de qualitat i un bon equilibri entre la vida professional i la vida privada;
  2. ajudar i empoderar les generacions joves perquè prosperin i desenvolupin les seves habilitats, i facilitar-los l’accés al mercat de treball i a habitatge assequible;
  3. empoderar les generacions més grans i preservar el seu benestar mitjançant reformes combinades amb polítiques laborals i condicions de treball adequades;
  4. quan escaigui, abordar l’escassetat de mà d’obra amb migració legal gestionada de manera plenament complementària amb l’aprofitament del talent de dins de la UE.

El catàleg de mesures reconeix la necessitat d’incorporar la dimensió territorial de l’evolució demogràfica, concretament en regions que pateixen el fenomen de la despoblació i una important mobilitat sortint de treballadors joves («fuga de cervells»).

Aplicar el catàleg de mesures demogràfiques

El catàleg de mesures demogràfiques ens pot ajudar a iniciar, ajustar i coordinar més bé les polítiques a nivell nacional i de la Unió. La Comissió insta els estats membres a formular i executar polítiques integrades de resposta al canvi demogràfic i a incorporar les qüestions demogràfiques en tots els àmbits d’actuació.

Les polítiques dels estats membres han de partir de la realitat de cadascun, atès que els reptes demogràfics són diferents en funció de l’estat membre i la regió. La igualtat de gènere, la no discriminació i la justícia intergeneracional han de ser un element determinant en les decisions en matèria de polítiques públiques. Les tecnologies digitals poden impulsar l’avantatge competitiu d’Europa i ajudar a compensar els efectes del canvi demogràfic. Els responsables de les polítiques públiques han de promoure la participació activa de la ciutadania en aquesta tasca i implicar-hi tots els actors: els agents socials, les organitzacions de la societat civil, i d’altres. 

A més dels instruments normatius i els marcs estratègics, els estats membres poden comptar amb el suport d’una sèrie d’instruments de finançament a nivell de la UE, com ara el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí