Articles

  Per trobar articles sobre un tema...

Cerca les paraules del tema en més d'una llengua (català, castellà, anglès...)

Utilitza sinònims i variants de les paraules

Cerca en bases de dades especialitzades segons la temàtica d'interès

 

  Si ja tens la referència d'un article

Cerca a revistes electròniques

Cerca al catàleg per veure si està en paper

Si no el tenim ni en paper ni electrònic, demaneu-lo a través del SOD

Troba articles en altres bases de dades generals