Ciència oberta. Suport a la recerca

La unitat de Biblioteca i Documentació ofereix suport i assessorament per publicar i difondre la producció científica i acadèmica de la Universitat en diferents repositoris. 

Accés obert

Troba més informació sobre l’accés obert, com publicar, els repositoris i els benificis de fer oberta la vostra recerca

Publica la teva recerca

Recomanacions per publicar en revistes científiques i en accés obert i polítiques dels organismes finançadors

Dades de recerca

Troba eines i informació per gestionar les dades i poder complir amb els requeriments dels organismes finançadors.

Difusió de la recerca

Promociona la teva recerca: Repositori Obert UdL, Portal de la Recerca de Catalunya...

Avaluació i acreditació

Identifica els recursos necessaris per a les acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i CNEAI