Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

L'ANECA inclou diversos programes que permeten avaluar l'activitat docent i investigadora del professorat universitari.

  • Programa PEP: programa que avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professorat universitari contractat (professorat contractat doctor, ajudant doctor, col·laborador i d'universitat privada) establertes en la LOMLOU.
  • Programa ACADEMIA: programa d'acreditació nacional que avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professorat titular d'universitat i catedràtics d'universitat).