Direcció i Unitat Tècnica Central (UTC)

Des d'aquesta unitat s'implementen i es coordinen nous projectes, recursos i serveis que s'ofereixen a la comunitat universitària.

  Presentació

Des de la Direcció de Biblioteca i Documentació es gestionen i coordinen els recursos materials i humans amb l’objectiu de donar suport a la docència, a la recerca i a l’aprenentatge.

  Presentació

Des de Col·lecció i Difusió es gestionen i es coordinen les adquisicions en qualsevol suport, s'avalua la col·lecció i es duu a terme la seva difusió.

  Presentació

Des de Recursos Documentals es gestiona la catalogació, s'administra l’aplicació de gestió de les biblioteques i es planifica la digitalització de fons especials, coordinadament amb les biblioteques i els centres de documentació.

  Presentació

Des de Serveis als Usuaris es planifiquen, es desenvolupen, se supervisen i s'avaluen els projectes i els serveis als usuaris i es coordinen amb les biblioteques i els centres de documentació.