Entra en vigor el reglament de la UE sobre subvencions estrangeres

Descarregar Pdf

Entra en vigor el Reglament sobre subvencions estrangeres (RSE). Aquest nou conjunt de normes contra les distorsions causades per les subvencions estrangeres permetrà a la UE romandre oberta al comerç i la inversió, garantint alhora unes condicions de competència equitatives per a totes les empreses que desenvolupen activitats al mercat únic. La Comissió va proposar el Reglament el maig del 2021 i el Parlament Europeu i el Consell el van aprovar en un temps rècord, el juny del 2022.

Les noves normes sobre subvencions estrangeres distorsionadores

L'RSE s'aplica a totes les activitats econòmiques de la UE i fa referència a les grans concentracions (fusions i adquisicions), els procediments de contractació pública i totes les altres situacions del mercat. Les noves normes faculten la Comissió per investigar les contribucions financeres facilitades per països tercers a empreses que exerceixen una activitat econòmica a la UE i per corregir, en cas necessari, els seus efectes distorsionadors.

L'RSE consta de tres eines amb què treballarà la Comissió:

  • L'obligació que les empreses notifiquin a la Comissió les concentracions en què hi hagi una contribució financera del Govern d'un país tercer quan i) l'empresa adquirida, una de les parts de la concentració o l'empresa en participació generi un volum de negocis a la UE d'almenys 500 milions d'euros i ii) la contribució financera estrangera en qüestió sigui d'almenys 50 milions d'euros.
  • L'obligació que les empreses notifiquin a la Comissió, per a la seva aprovació, la seva participació en procediments de contractació pública quan i) el valor estimat del contracte sigui d'almenys 250 milions d'euros i ii) la contribució financera estrangera en qüestió sigui d’almenys 4 milions d'euros per país tercer. La Comissió podrà prohibir l’adjudicació de contractes en aquests procediments a empreses que es beneficiïn de subvencions distorsionadores.
  • En el cas de totes les altres situacions del mercat, la Comissió podrà iniciar investigacions per iniciativa pròpia (d'ofici) si sospita que hi pot haver subvencions estrangeres distorsionadores. Això inclou la possibilitat de sol·licitar notificacions ad hoc en el cas dels procediments de contractació pública i les concentracions de menor quantia.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Font: Comissió Europea)